Navigatie

Algemene Voorwaarden

Blush Lashes

hierna te noemen: Blush

Artikel 1 Algemeen.
1.1. Deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Blush. te maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten.
1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de voorwaarden van de wederpartij van Blush, niet aanvaard.
1.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2.1. Alle door Blush te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke aanvaarding vrijblijvend.
2.2. Blush is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en aanbiedingen. De door Blush verstrekte gegevens zijn eerst bindend, indien dit schriftelijk overeengekomen is.
2.3. Blush behoudt zich het eigendoms-(octrooi-,merkenrecht) en auteursrecht voor met betrekking tot de door haar verstrekte product(-samenstellings)gegevens en deze mogen niet aan derden ter hand/inzage gesteld worden, tenzij hiervoor op voorhand schriftelijk toestemming van Blush is ontvangen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst.
3.1. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding Blush heeft bereikt. De aanvaarding van het aanbod van Blush dient schriftelijk te geschieden, hetzij d.m.v. een orderbevestiging, hetzij d.m.v. "akkoord"-ondertekening van de schriftelijke aanbieding van Blush.
3.2. Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd zijn.
3.3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien Blush aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht akkoord te zijn met deze afwijkingen van de offerte.

Artikel 4 Levering.
4.1. Voor de aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van Blush beslissend. Blush is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het een wijziging betreft teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften. De Algemene Leveringstermijn bedraagt vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijke orderbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2. Blush is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te voeren. Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft Blush het recht elk deel zelfstandig te
factureren.
4.3. De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd,dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de Opdrachtgever worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
4.4. De opslag van de goederen door Blush, laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van deze voorvaarden genoemde termijn.
4.5. Voorzover op grond van (E.U.)overheidsvoorschriften of op grond van eigen fabrieksvoorschriften van de Opdrachtgever, aanvullende kwaliteitsvoorzieningen vereist zijn, worden deze door Blush tegen een afzonderlijk in rekening te brengen bedrag geleverd.
4.6. Indien Blush zich heeft verbonden tot het verrichten van technische - of anderszins werkzaamheden, zijn deze werkzaamheden strikt beperkt tot de door Blush geleverde goederen.

Artikel 5 Prijs.
5.1. De door Blush opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering inclusief verlading in de winkel. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking, verzekering, transportkosten, invoerrechten, toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.2. Alle door Blush opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van drie maanden.Na afloop van die termijn is Blush gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zich gewijzigd hebben.
5.3 De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.
5.4 Typ en/of drukfouten voorbehouden

Artikel 6 Levertijd.
6.1. De door Blush opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering
6.2. De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen:
* op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst;
* of zodra de Opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere documenten heeft verstrekt en Blush deze heeft geaccepteerd;
* of zodra Blush de overeengekomen (vooruit)betaling van hetgeen voor het leveren van producten dient te worden voldaan, heeft ontvangen.
6.3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden, dan wel doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of doordat de Opdrachtgever niet tijdig proefmaterialen ter hand stelt, dan wel de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de levertijd zo nodig verlengd. De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
6.4. Behoudens grove schuld aan de zijde van Blush geeft een overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
6.5. Blush aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden boete-clausule.

Artikel 7 Betaling.
7.1.De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds direct bij bestelling of aflevering tegen contante betaling.

Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud.
8.1. De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Opdrachtgever worden aangeboden. Alle directe en indirecte schade die alsdan mocht ontstaan, is, behoudens grove schuld van Blush, voor rekening van de Opdrachtgever.
8.2. De eigendom van goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over, indien al het door de Opdrachtgever aan Blush uit hoofde van de leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Blush is voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld;
8.3. Indien er gerede twijfel bij Blush bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is Blush bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Blush vertraagde aflevering te lijden schade.
8.4. Blijft de Opdrachtgever in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is Blush gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan Blush alle medewerking te verlenen.
8.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Blush de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen,dan wel te doen overdragen;evenmin is het toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van Blush.

Artikel 9 Garantie.
9.1. Blush staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit ( volgens EU-richtlijnen) van de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte en/of geleverde materialen, dit met uitzondering van de door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde materialen.
9.2. Voorzover het betreft bij keuring respectievelijk bij de inbedrijfstelling niet-waarneembare gebreken aan het geleverde goed, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van een onjuistheid in de door Blush toegepaste constructie,samenstelling,danwel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal Blush de gebreken herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door Blush gemaakt.
9.3. Deze verplichting van Blush vervalt, indien:
a. de ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (7) dagen na constatering daarvan aan Blush schriftelijk gemeld wordt;
b. er sprake is van niet-inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
c. product-toepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt door de Opdrachtgever of derden;
d. de Opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt van het geleverde goed, zoals onjuiste dosering resp. verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen e.d.
e. de Opdrachtgever zelf wijziging in de samenstelling van het geleverde goed uitvoert;
f. de Opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl. het zgn ompakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blush.
9.4. Blush is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft.
9.5. Opdrachtgever is verplicht alles in het werk te stellen om Blush in de gelegenheid te stellen eventuele garantie-claims te (doen) beoordelen. Dit zal geschieden op de door Blush te bepalen plaats en tijd. Eventuele hieruit
voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
9.6. Alle schade ontstaan tijdens het transport van en naar Blush komen volledig voor rekening van de opdrachtgever (klant)

Artikel 10 Aanbiedingen.
10.1. Voor alle aanbiedingen gelden de volgende regels.
Bij de actie Gratis verzenden mag een bestelling niet zwaarder zijn dan wettelijke vastgestelde 30 kilo.
Bij een zwaardere bestelling dan 30 kilo of meerdere colli worden de extra verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 11 Retour.
11.1 Alle door opdrachtgever onder garantie retour gezonden artikelen zijn en blijven ten aller tijden voor risico en rekening van de opdrachtgever. Alle kosten voor retour onder garantie.
11.2.Alle produchten die retour worden verzonden door opdrachtgever worden alleen geaccepteert als de producten nog in originele staat en verpakking retour gezonden worden.
11.3.Retour zending wordt geaccepteert bij schriftelijke bevestiging van Blush.

Artikel 12 Incomplete order.
12.1 Artikelen die goedkoper zijn dan de daadwerkelijke verzendkosten worden niet nagezonden. Het artikel wordt bij een nieuwe bestelling toegevoegd.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2019 Blush Lashes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.